Algemene verkoopsvoorwaarden

 

Ondernemingsgegevens
Atelier Arena bv
Atelier Arena
Industriepark Noord 29
8730 Beernem
België
+32 474 22 25 34
BE 0660.616.124
creatief@atelierarena.be

 

Artikel 1: Algemene bepalingen

De e-commerce website van Atelier Arena bv, een bv met maatschappelijke zetel te Beernem, BTW BE 0660.616.124, RPR Brugge, biedt haar klanten de mogelijkheid om de producten uit haar webwinkel online aan te kopen.

Onderhavige Algemene Voorwaarden ("Voorwaarden") zijn van toepassing op elke bestelling die geplaatst wordt door een bezoeker van deze e-commerce website (“Klant”). Bij het plaatsen van een bestelling via de webwinkel van Atelier Arena bv moet de Klant deze Voorwaarden uitdrukkelijk aanvaarden, waarmee hij instemt met de toepasselijkheid van deze Voorwaarden, met uitsluiting van alle andere voorwaarden. Bijkomende voorwaarden van de Klant worden uitgesloten, behoudens wanneer deze voorafgaandelijk, schriftelijk en uitdrukkelijk door Atelier Arena bv aanvaard zijn.

 

Artikel 2: Prijs

Alle vermelde prijzen zijn uitgedrukt in EURO, steeds inclusief BTW en alle andere verplicht door de Klant te dragen taksen of belastingen. 

Indien leverings-, reservatie- of administratieve kosten worden aangerekend, wordt dit apart vermeld.
De opgave van prijs slaat uitsluitend op de artikelen zoals het woordelijk wordt omschreven. De bijhorende foto’s zijn decoratief bedoeld en kunnen elementen bevatten die niet inbegrepen zijn in de prijs.

 

Artikel 3: Aanbod

Ondanks het feit dat de online catalogus en de e-commerce website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid worden samengesteld, is het toch mogelijk dat de aangeboden informatie onvolledig is, materiële fouten bevat, of niet up-to-date is. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden Atelier Arena bv niet. Atelier Arena bv is wat de juistheid en volledigheid van de aangeboden informatie slechts gehouden tot een middelenverbintenis. Atelier Arena bv is in geen geval aansprakelijk ingeval van manifeste materiële fouten, zet- of drukfouten.

Wanneer de Klant specifieke vragen heeft over bv. maten, kleur, beschikbaarheid, leveringstermijn of leveringswijze, verzoeken wij de Klant om vooraf contact op te nemen met onze klantendienst.

Het aanbod geldt steeds zolang de voorraad strekt en kan te allen tijde worden aangepast of ingetrokken door Atelier Arena bv.Atelier Arena bv kan niet aansprakelijk gesteld worden voor het niet beschikbaar zijn van een product. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.

 

Artikel 4: Online aankopen

Navigatie en zoekfunctie
Via de navigatie of de zoekfunctie bekomt u een lijst met één of meerdere producten die aan uw criteria voldoen. Op elk afzonderlijk artikel kan u doorklikken naar de inhoudelijke informatie en de productdetails. In sommige gevallen kan u het product naar wens configureren. U kan nu bestellen door de knop ‘In winkelwagen’ aan te klikken.

Mijn winkelwagen
Op elk moment kan u uw winkelmandje raadplegen door bovenaan op 'Mijn winkelwagen' te klikken. De bestelhoeveelheid is standaard 1 exemplaar voor elk artikel. U kan deze waarde aanpassen door op het product in kwestie te klikken, waarna u de hoeveelheid kunt wijzigen. U kan blijven zoeken en artikelen toevoegen aan ‘Mijn winkelwagen’ tot u de bestelling bevestigt.

Betaling
De betaling gebeurt via het betaalplatform Mollie.

Afronden
Vervolgens krijgt u via e-mail een overzicht van uw bestelling samen met een bestelreferentie. Dit formulier kunt u als bestelbevestiging afprinten.

Vragen
Als er zich problemen voordoen of als u nog vragen heeft omtrent de levering van uw bestelling, dan kan u tijdens de kantooruren telefonisch contact met ons opnemen op via de klantendienst.

Atelier Arena bv is gerechtigd een bestelling te weigeren ingevolge een ernstige tekortkoming van de Klant met betrekking tot bestellingen waarbij de Klant betrokken is.

 

Artikel 5: Levering en uitvoering van de overeenkomst 

Artikelen besteld via deze webwinkel worden geleverd in België, Nederland, Frankrijk, Luxemburg en Duitsland.

De levering gebeurt door Bpost of een partner ervan.

Tenzij anders overeengekomen of uitdrukkelijk anders bepaald, worden de goederen aan de woonplaats van de Klant geleverd binnen 30 dagen na ontvangst van de bestelling.

Elke zichtbare beschadiging en/of kwalitatieve tekortkoming van een artikel of andere tekortkoming bij de levering, moeten door de Klant onverwijld worden gemeld aan Atelier Arena bv

Het risico wegens verlies of beschadiging gaat over op de Klant vanaf hij (of een door hem aangewezen derde partij, die niet de vervoerder is) de goederen fysiek in bezit heeft gekregen. Het risico gaat echter al over op de Klant bij levering aan de vervoerder, als de vervoerder van de Klant de opdracht heeft gekregen de goederen te vervoeren en deze keuze niet was geboden.

 

Artikel 6: Eigendomsvoorbehoud

De geleverde artikelen blijven tot op het moment van gehele betaling door de Klant, de exclusieve eigendom van Atelier Arena bv.

De Klant verbindt er zich toe zo nodig derden op het eigendomsvoorbehoud van Atelier Arena bv te wijzen, bv. aan eenieder die op de nog niet geheel betaalde artikelen beslag zou komen leggen.

 

Artikel 7: Herroepingsrecht 

De bepalingen van dit artikel gelden enkel voor Klanten die in hun hoedanigheid van consument artikelen online aankopen bij Atelier Arena bv

De Klant heeft het recht om binnen een termijn van 14 kalenderdagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen. 

De herroepingstermijn verstrijkt 14 kalenderdagen na de dag waarop de Klant of een door de Klant aangewezen derde, die niet de vervoerder is, de laatste zending of het laatste onderdeel fysiek in bezit krijgt. 

Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet de Klant Atelier Arena bv Industriepark Noord 29, 8730 Beernem via een ondubbelzinnige verklaring (bv. schriftelijk per post, fax of e-mail) op de hoogte stellen van zijn beslissing de overeenkomst te herroepen. De Klant kan hiervoor gebruikmaken van het bijgevoegde modelformulier voor herroeping, maar is hiertoe niet verplicht.

Om de herroepingstermijn na te leven moet de Klant zijn mededeling betreffende zijn uitoefening van het herroepingsrecht verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken.  

De Klant moet de goederen onverwijld, doch in ieder geval niet later dan 14 kalenderdagen na de dag waarop hij zijn beslissing om de overeenkomst te herroepen aan Atelier Arena bv heeft meegedeeld, terugzenden of overhandigen aan Atelier Arena bv Industriepark Noord 29, 8730 Beernem.  De Klant is op tijd als hij de goederen terugstuurt voordat de termijn van 14 kalenderdagen is verstreken.

De directe kosten van het terugzenden van de goederen komen voor rekening van de Klant.

Indien de Klant de overeenkomst herroept, zal Atelier Arena bv alle tot op dat moment van de Klant ontvangen betalingen, inclusief de standaard leveringskosten, aan de Klant terugbetalen binnen maximum 14 kalenderdagen nadat Atelier Arena bv op de hoogte is gesteld van de beslissing van de Klant om de overeenkomst te herroepen. Bij verkoopovereenkomsten kan Atelier Arena bvwachten met de terugbetaling totdat hij alle goederen heeft teruggekregen, of totdat de Klant heeft aangetoond dat hij de goederen heeft teruggezonden, naar gelang welk tijdstip eerst valt. 

Eventuele extra kosten ten gevolge van de keuze van de Klant voor een andere wijze van levering dan de door Atelier Arena bv geboden goedkoopste standaard levering worden niet terugbetaald. 

Atelier Arena bv betaalt de Klant terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee de Klant de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij de Klant uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd; in ieder geval zullen de Klant voor zulke terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht.

 

Artikel 8: Garantie

Krachtens de wet van 21 september 2004 betreffende de bescherming van de consumenten bij verkoop van consumptiegoederen heeft de consument wettelijke rechten. Deze wettelijke garantie geldt vanaf de datum van levering aan de eerste eigenaar. Elke commerciële garantie laat deze rechten onverminderd.
Om een beroep te doen op de garantie, moet de Klant een aankoopbewijs kunnen voorleggen. Klanten wordt aangeraden om de oorspronkelijke verpakking van de goederen te bewaren.
Voor artikelen die online werden aangekocht en bij de Klant thuis zijn afgeleverd, dient de Klant contact op te nemen met de Atelier Arena bv klantendienst en het artikel op zijn kosten terug te bezorgen aan Atelier Arena bv.
Bij vaststelling van een gebrek moet de Klant Atelier Arena bv zo snel mogelijk inlichten. In ieder geval dient elk gebrek binnen een termijn van 2 maanden na vaststelling ervan door de Klant te worden gemeld. Nadien vervalt elk recht op herstelling of vervanging.

De (commerciële en/of wettelijke) garantie is nooit van toepassing op defecten die ontstaan ten gevolge van ongelukken, verwaarlozing, valpartijen, gebruik van het artikel in strijd met doel waarvoor het ontworpen werd, het niet naleven van de gebruiksinstructies of handleiding, aanpassingen of wijzigingen aan het artikel, hardhandig gebruik, slecht onderhoud, of elk ander abnormaal of incorrect gebruik.
Defecten die zich manifesteren na een periode van 6 maanden volgend op datum van aankoop, desgevallend levering, worden geacht geen verborgen gebreken te zijn, behoudens tegenbewijs door de Klant.

 

Artikel 9: Klantendienst

De klantendienst van Atelier Arena bv is bereikbaar op het telefoonnummer +32 474 22 25 34 of via e-mail op creatief@atelierarena.be. Eventuele klachten kunnen hieraan gericht worden.

 

Artikel 10: Aantasting geldigheid - niet-verzaking

Indien een bepaling van deze Voorwaarden ongeldig, onwettig of nietig wordt verklaard, zal dit op geen enkele wijze de geldigheid, de wettigheid en de toepasbaarheid van de andere bepalingen aantasten.

Het nalaten op gelijk welk moment door Atelier Arena bv om één van de in deze Voorwaarden opgesomde rechten af te dwingen, of gelijk welk recht hiervan uit te oefenen, zal nooit gezien worden als een verzaking aan zulke bepaling en zal nooit de geldigheid van deze rechten aantasten.

 

Artikel 11: Wijziging voorwaarden

Deze Voorwaarden worden aangevuld door andere voorwaarden waar expliciet naar verwezen wordt, en de algemene verkoopsvoorwaarden van Atelier Arena bv. Ingeval van tegenstrijdigheid, primeren onderhavige Voorwaarden.

 

Artikel 12: Bewijs

De Klant aanvaardt dat elektronische communicaties en back-ups als bewijsvoering kunnen dienen.

Atelier Arena bv heeft het Reglement van het UNIZO e-commerce label onderschreven. Een kopie van dit Reglement en de toegang tot de klachtenprocedure van UNIZO is beschikbaar via https://www.unizo.be/uw-webshop-juridisch-waterdicht-dankzij-het-unizo-e-commercelabel.

 

Artikel 13: Toepasselijk recht – Geschillen

Het Belgisch recht is van toepassing, met uitzondering van de bepalingen van internationaal privaatrecht inzake toepasselijk recht.

De rechtbanken van de woonplaats van de Consument zijn bevoegd bij gerechtelijke geschillen. De Consument kan zich ook wenden tot het ODR-platform (http://ec.europa.eu/consumers/odr/).

Aanvulling cf. Artikel 11 van de Algemene Verkoopsvoorwaarden

Alle overeenkomsten zijn uitsluitend onderworpen aan onze algemene voorwaarden, met uitsluiting van andere voorwaarden van contractspartijen. De Nederlandstalige voorwaarden hebben voorrang. Bij B2B verkoop hebben onderstaande artikels van de Aanvulling cf. Artikel 11 van de Algemene Voorwaarden voorrang.

 

Artikel 1: Toepasselijke wet / Bevoegde rechtbank

Alle overeenkomsten worden uitsluitend beheerst door het Belgisch recht, met uitsluiting van enig Weens Koopverdrag (CISG) of van enige optionele Europese verordening of richtlijn. We behouden ons evenwel het recht voor onze debiteur te dagvaarden voor de rechtbanken van zijn zetel. In dit geval zal het recht van de zetel van de debiteur van toepassing zijn. Elke betwisting wordt behoort uitsluitend tot de exclusieve bevoegdheid van de rechtbanken (of afdeling) te Kortrijk.

 

Artikel 2: Bestellingen

De bestellingen zijn slechts als dan definitief wanneer zij schriftelijk bevestigd zijn door een orderbevestiging uitgaande van onze maatschappelijke zetel of wanneer wij overgaan tot levering. Van zodra de bestelling aan ons is toegezonden is de bestelling definitief. Bij annulatie na bestelling is 30% verschuldigd van het verschuldigde bedrag ten titel van schadevergoeding (geleden verlies en gederfde winst), onverminderd de toepassing bij analogie van het schadebeding en interesten bij niet of niet-tijdige betaling uit titel 6.

 

Artikel 3: Klachten

Op straffe van niet-ontvankelijkheid moeten alle klachten inzake zichtbare gebreken schriftelijk gemeld worden bij aangetekend schrijven op de zetel van de vennootschap binnen de 6 dagen na de ontvangst van de koopwaar.
Voor verborgen gebreken vangt dezelfde termijn aan vanaf de dag waarop het gebrek ter kennis kwam van onze contractspartij of wanneer hij er kennis had van dienen te nemen.
Op straffe van niet ontvankelijkheid moet de klachtbrief een gedetailleerde beschrijving inhouden van het voorwerp van de klacht, alsook van betrokken factuurnummers en van het ogenblik van de vaststelling van de ingeroepen gebreken. De koper staat een ernstige tolerantiemarge toe qua stijl, concept, kleur, samenstelling, lageringen en alle andere kenmerken van het product. Behoudens uitdrukkelijke en schriftelijke instemming van de verkoper mag geen enkele transformatie, herstelling of terugzending van deze goederen gebeuren, vooraleer de verkoper de kans kreeg om ter plaatse te komen en de nodige vaststellingen te doen. Zoniet zal de aansprakelijkheid vervallen.
Behoudens opzet of bedrog zijn wij niet aansprakelijk voor schade of enige foutieve uitvoering van het contract. Verder beperkt onze aansprakelijkheid zich in alle omstandigheden en zonder uitzondering tot de vervanging van de geleverde goederen en in elk geval is deze aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag van het contract

 

Artikel 4: Garanties

Elke mogelijke garantie dient rechtstreeks te zijn toegekend door de producent. Indien zij niet beheerst wordt door de wet, is zij enkel geldig indien zij schriftelijk is toegestaan.

 

Artikel 5: Leveringstermijnen

Behoudens schriftelijke afwijking zijn de leveringstermijnen slechts indicatief.
De verkoper zal ontlast zijn van elke aansprakelijkheid voor welkdanige moeilijkheden die zich zouden kunnen voordoen bij of ter gelegenheid van de levering ingevolge overmacht, als daar zijn: stakingen (al dan niet in het bedrijf van de verkoper), weersomstandigheden, maatregelen van de overheid, machinebreuk, onderbrekingen in het vervoer, zonder dat deze omstandigheden limitatief zijn.

 

Artikel 6: Betalingen

Alle betalingen moeten gedaan worden hetzij in onze kantoren, hetzij door crediteringen in onze post-of bankrekeningen. De betaling is slechts bevrijdend nadat zij op onze rekening werd uitgevoerd.
Indien niet uitdrukkelijk andere betalingsvoorwaarden werden toegestaan moeten betalingen contant gebeuren. Ten titel van conventionele intrest zal een bedrag van 1,5 % per maand verschuldigd zijn op het faktuurbedrag of het openstaand saldo vanaf de vervaldag en dit van rechtswege, d.i. zonder ingebrekestelling, ingeval de betaling niet geschiedt op voornoemde vervaldag. In geval van niet-betaling op de vervaldag van een faktuur worden alle niet- vervallen fakturen onmiddellijk opeisbaar.
In geval van gehele of gedeeltelijke niet-betaling van de schuld op de vervaldag wordt na vergeefse ingebrekestelling het schuldsaldo verhoogd met 12 % van het niet tijdig vereffende bedrag met een minimum van 690 euro per faktuur, zelfs bij toekenning van termijnen van respijt.
De koper zal nooit enige schuldvergelijking, wettelijke of andere kunnen inroepen, om gelijk welke vervallen schuldvordering van de verkoper op hem als gedoofd te kunnen aanzien. De verkoper heeft het conventioneel recht op schuldvergelijking tussen zijn vorderingen en deze van de koper.

 

Artikel 7: Eigendomsvoorbehoud – Risico's

De verkochte waar blijft volledig eigendom van de verkoper tot aan de integrale uitvoering van zijn verbintenissen door de koper. De koper blijft nochtans verantwoordelijk voor deze koopwaar en staat in voor haar verlies, diefstal of overmacht of verlies bij transport, en om alle verzekerinsgcontracten af te sluiten. Goederen worden geleverd 'ex works' (zetel van verkoper), zelfs al is transport of verzending gevraagd. Alle goederen worden verkocht in hun originele staat op het ogenblik van de levering, die gekend is door de Koper. De risico's met betrekking tot de goederen zijn integraal ten laste van de Koper overgedragen, en verkoper is niet aansprakelijk voor enig verlies van of enige schade aan of enige waardevermindering van de goederen door welke oorzaak dan ook.
Indien de koper in gebreke is de verkoopprijs zo in hoofdsom als in accessoria integraal te betalen op de vervaldag, zal de verkoper de verkochte waar verwerkt of onverwerkt mogen terughalen, op kosten van de koper, waar zij zich ook mochten bevinden in welk geval de overeenkomst zonder gerechtelijke tussenkomst is ontbonden onverminderd een recht op schadevergoeding.
In geval de koper reeds beschikt heeft over waar die niet integraal zou betaald zijn, dan staat hij onvoorwaardelijk alle weldanige schuldvorderingen die hij wegens verhandeling van de door de verkoper geleverde waar zou bezitten op enige derden af aan de verkoper.
Alle welkdanige overeenkomsten waarbij de koper enige niet integraal betaalde waar in zekerheid zou hebben gegeven zullen niet tegenstelbaar zijn op de verkoper.